கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள்

உலகில் ஒருமுறை பிறந்தவர் கிறிஸ்துமஸை வருடத்தில் ஒருமுறை கொண்டாடுகிறார்; மறுமுறையும் பிறந்தவரோ தினமும் கொண்டாடுகிறார்.

Those who are born once in this world celebrate Christmas once in a year; But those who are born again celebrate Christmas daily.