வேதவாசிப்பும் ஜெபமும்

Bible reading and Prayer are The two eyes of a Believer; Being parallel is must To avoid squinty eyes.

வேத வாசிப்பும் ஜெபமும் விசுவாசியின் இரு கண்கள்; இணையாக இருப்பது தான் குறையின்றி இயல்பாக இருக்கும்.