தேர்தலும் கிறிஸ்தவமும்

Election politics divide the Christians temporarily; But the Caste politics in Churches divide them permanently.

தேர்தல் கால அரசியல் கிறிஸ்தவர்களை தற்காலிகமாக பிரிந்து நிற்கச் செய்கிறது; சபைகளில் சாதி அரசியலோ நிரந்தரமாய் கூறு போடுகிறது.