இசையும் இச்சையும்

இசைக்கு மதமும் ஜாதியும் கிடையாதாம்; இச்சைக்கும் அப்படித் தான்
#கவனம்தேவை


Music has no religion, no caste; and so the Lust.

#BeCareful